DOCUMENT DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL APROVAT INICIALMENT EL 25 D'ABRIL DE 2018