Preguntes més freqüents sobre el Pla d'Ordenació Municipal

Què és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, POUM? Quines determinacions conté? Quina documentació l'integra? Quina és la seva tramitació?
Quina legislació s'utilitza com a marc per a la seva redacció? Quin és l'equip tècnic redactor? On es redacta? Quin és el seu calendari de redacció i tramitació?


Què és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, POUM?

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és l’instrument d’ordenació urbanística integral del territori que abasta la totalitat del terme municipal.

Pel seu contingut integral i pel seu abast territorial, té el caràcter de planejament urbanístic general.

El seu objectiu principal és determinar les línies bàsiques de creixement urbanístic ordenat i sostenible del municipi, tenint-ne en compte les seves particularitats.

Aquest instrument urbanístic és concreta mitjançant la tramitació d’un document, elaborat en diverses fases, que ha de concretar el model de ciutat més convenient en termes d’habitatge, revitalització econòmica, usos del sòl, espais lliures, equipaments, dotacions, mobilitat, infraestructures, patrimoni, etc. i també, ha de programar el seu desplegament i les actuacions que preveu.

Les determinacions s’efectuen a partir de l’anàlisi de la situació present i de les previsions de futur, prioritzant, entre altres, la viabilitat econòmica i tècnica de les actuacions, la seguretat de les persones i dels bens, la sostenibilitat ambiental i econòmica, l’equilibri i l’harmonia amb l’entorn, la protecció del patrimoni, la millora del paisatge urbà i natural i, tot això, a partir de les necessitats dels ciutadans i tenint en compte les seves inquietuds.

Pujar


Quines determinacions conté?

Les determinacions que ha de prendre el Pla d’ordenació urbanística municipal estan fixades per la legislació urbanística.

Aquestes determinacions són molt nombroses i tenen un abast i nivells d’intervenció molt diferents. Entre les determinacions previstes, a mode d’exemple, es poden assenyalar les següents:

 • - Classificar el territori en les classes de sòl definides per la Llei i en els àmbits o les superfícies que resultin necessaris.
 • - Definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic.
 • - Definir l’estructura general que cal adoptar per a l’ordenació urbanística del territori i establir les pautes per fer-ne el desenvolupament.
 • - Reservar per a la construcció d’habitatges de protecció públic el sòl corresponent al 30% del sostre d’ús residencial de nova implantació.
 • - Determinar la localització concreta de les reserves per a la construcció d’habitatges de protecció pública mitjançant la qualificació de terrenys.
 • - Preveure els terminis obligatoris per a l’inici i per a l’acabament de la construcció d’aquests habitatges.
 • - Incorporen previsions sobre la disponibilitat dels recursos hídrics i energètics.
 • - Defineixen el sistema general d’espais lliures públics.
 • - Estableixen les determinacions necessàries per assolir una mobilitat sostenible en el municipi.
 • - Assignen usos detallats per a cada zona del sòl urbà.
 • - Estableixen la programació temporal.

Pujar


Quina documentació l'integra?

La documentació que ha d’integrar el Pla d’ordenació urbanística municipal és la determinada per la legislació urbanística.

De manera sintètica, la documentació que el Pla ha de contenir és la següent:

 • - Memòria descriptiva i justificativa del pla, amb els estudis complementaris que escaiguin.
 • - Programa de participació ciutadana.
 • - Justificació de l’observança de l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible i de les directrius per al planejament urbanístic.
 • - Mesures adoptades per facilitar l’assoliment d’una mobilitat sostenible en el municipi.
 • - Informe de sostenibilitat econòmica.
 • - Plànols d’informació i d’ordenació urbanística del territori.
 • - Normes urbanístiques.
 • - Catàleg de béns a protegir.
 • - Agenda i l’avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar.
 • - Documentació mediambiental.
 • - Programa d’actuació urbanística municipal, si escau.
 • - Memòria social.

Pujar


Quina és la seva tramitació?

La tramitació que ha de tenir el Pla d’ordenació urbanística municipal està fixada per la legislació urbanística.

De mode esquemàtic, la tramitació del Pla és la següent:

 • - Formulació
 • - Avanç del Pla
 • - Informació pública de l’avanç
 • - Aprovació inicial del Pla
 • - Informació pública de l’aprovació inicial
 • - Aprovació de la Memòria ambiental
 • - Aprovació provisional del Pla
 • - Aprovació definitiva del Pla
 • - Publicació al DOGC i vigència del Pla

Pujar


Quina legislació s'utilitza com a marc per a la seva redacció?

Les normes legals més rellevants que afecten directament la planificació urbanística son les següents:

 • - Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
 • - Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo.
 • - Llei 3/2009, del 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics.
 • - Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
 • - Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo.
 • - Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

Pujar


Quin és l'equip tècnic que ha participat en la redacció del POUM?

L'equip tècnic encarregat de la redacció del document urbanístic està format pels professionals següents:

  EQUIP TÈCNIC REDACTOR:

 • - Joan Blanch i Ripoll, arquitecte, Ajuntament de Lleida. Coordinador del Pla
 • - Laura Fortuny i Farrús, arquitecta, Ajuntament de Lleida
 • - Ignasi Grau i Roca, enginyer agrònom, IGREMAP, SA (regulació del sòl no urbanitzable)
 • - Juan Antonio Manciñeiras i Vaz-Romero, arquitecte, Manciñeiras-Parés Associats, SLP
 • - Marta Roig i Bravo, arquitecta, Ajuntament de Lleida
 • EQUIP COL·LABORADOR:

 • - Lídia Ballarín i Vidal, delineant, Ajuntament de Lleida
 • - Diego Cisterna Arias, arquitecte, Ajuntament de Lleida
 • - Cristina Condal i Rovira, arquitecta, Manciñeiras-Parés Associats, SLP
 • - Imma Doliu i Margalef, delineant, Ajuntament de Lleida
 • - Miquel Àngel González i Bárcena, delineant, Ajuntament de Lleida
 • - Beatriz González García, arquitecta, Manciñeiras-Parés Associats, SLP
 • - Albert Martí i Sambola, delineant, Ajuntament de Lleida
 • - Maria José Moreno i Vergara, administrativa, Ajuntament de Lleida
 • - Isabel Peirató Alamillo, arquitecta, Manciñeiras-Parés Associats, SLP
 • - Xavi Piquero Benages, arquitecte, Manciñeiras-Parés Associats, SLP
 • - Ninoska Ramos Amador, arquitecta, Manciñeiras-Parés Associats, SLP
 • - Maite Roman i Rius, llicenciada en Dret, Ajuntament de Lleida
 • ALTRES COL·LABORADORS:

 • - Jordi Domingo i Masanés, enginyer Civil, Ajuntament de Lleida
 • - Esther Fanlo i Grasa, biòloga, Ajuntament de Lleida
 • - Albert Gadea i Llevot, enginyer tècnic en Informàtica de Gestió, Ajuntament de Lleida
 • - Sergi Gimeno i Aribau, enginyer de Camins, Canals i Ports, Ajuntament de Lleida
 • - Jesús Gutiérrez i Bustillo, llicenciat en Dret, Ajuntament de Lleida
 • - Anna Oliver i Castaños, arqueòloga, Ajuntament de Lleida
 • - Montse Plensa i Cerés, arquitecta tècnica, Ajuntament de Lleida
 • - Lídia Ribes Dasí, administrativa, Ajuntament de Lleida
 • - Cristian Riera i Plana, enginyer Industrial, Ajuntament de Lleida
 • - Ramon Sumalla i Gàmiz, enginyer en Organització Industrial, Ajuntament de Lleida
 • EQUIPS COL·LABORADORS EXTERNS:

  A) DOCUMENTACIÓ INTEGRANT DEL POUM

 • - Catàleg de béns a protegir: Serveis integrals MACSER SL, Margarita Costa Trost, Manuel Julià Macías i Marta Crespo Sanchez
 • - Agenda i Avaluació econòmica i financera: Promo Assessors Consultors, SA, Miquel Morell i Deltell, Agustí Jover Armengol i Marc Gras
 • - Estudi ambiental estratègic:
  • - Minuartia Estudis Ambientals, SL, Roser Campeny i Valls
  • - Ignasi Grau Roca Enginyeria, Medi Ambient, Paisatge, SL (IGREMAP), Ignasi Grau i Roca
  • - Ricard Molina i Castellà, Alba Daranas Llopart, Óscar Maeso i Lario, Eloi Parcerisa i Martínez
  • - Candela Martínez i Moya, José Luis Gordon i Cabeza
 • - Memòria social: Universitat de Lleida, Carme Bellet i Sanfeliu i Aaron Gutiérrez i Palomero
 • - Estudi d’avaluació de la mobilitat generada:
  • - Desarrollo, Organización y Movilidad (DOYMO), David Soler i Grima, Antonio Márquez i Nogales, Lídia Gonzalez, Daniel Cáceres i Raquel Ferreira

  B) ESTUDIS COMPLEMENTÀRIS:

 • - Projecció demogràfica: Universitat de Lleida, Joan Ganau i Casas i Daniel Paül i Agustí
 • - Projecció activitat econòmica: Universitat de Lleida, Ramon Morell i Rosell i Daniel Paül i Agustí
 • - Diagnosi social: Universitat de Lleida, Carme Bellet i Sanfeliu i Aaron Gutiérrez i Palomero
 • - Inventari de construccions, instal·lacions i usos en SNU:
  • - Universitat de Lleida, Ignasi Aldomà i Buixadé, Montserrat Guerrero i Lladós i Josep Ramon Mòdol i Ratés
 • - Inventari d’infraestructures agrícoles: Universitat de Lleida, Ignasi Aldomà i Buixadé, Montserrat Guerrero i Lladós i Josep Ramon Mòdol i Ratés
 • - Estudi de l’Horta: Universitat de Lleida, Ignasi Aldomà i Buixadé i Montserrat Guerrero i Lladós
 • - Estudi comercial de la ciutat:
  • - Universitat de Lleida, Carme Bellet, Jaume Macià, Josep Ramon Mòdol i Albert Albet
  • - Xavier Roca i Torruella
 • - Connexió ferroviària de Lleida: Transfer Enginyeria, SA, Jordi Julià i Sort

La supervisió i coordinació dels treballs s’efectua per part de la Comissió de seguiment del Pla, formada per les persones següents:

 • - El regidor de Promoció i Gestió de l'Hàbitat Urbà i Rural i la Sostenibilitat
 • - El coordinador tècnic de planejament urbanístic
 • - El Secretari General

Pujar


On es redacta?

La redacció del Pla d'ordenació urbanística municipal és realitza a la seu del Serveis d'Urbanisme, Medi Ambient, Mobilitat i Territori de l'Ajuntament de Lleida.

Edifici Pal·las

Pujar


Propera tramitació prevista:

Aprovació inicial: abril 2018

Pujar