Tallers de participació

El Pla general d’ordenació urbana de Lleida, l’instrument principal que regula l’urbanisme al municipi, es aprovar definitivament el 23 de desembre del 1998.

Amb l’objectiu de revisar i actualitzar aquest Pla, la Paeria ha iniciat el procés d’elaboració d’un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), per tal de planificar la ciutat amb l’horitzó 2030.

En el marc de la tramitació legalment establerta, el 3 d’octubre de 2014, es va aprovar i sotmetre a informació pública l’Avanç del POUM.

En aquests moments ens trobem, doncs, en el període de redacció del document complet del POUM que, un cop acabat, s’ha de sotmetre a l’aprovació inicial de l’ajuntament, previsiblement en el decurs dels propers mesos.

En aquest període i d’acord amb el Programa de participació ciutadana aprovat, la Paeria ha decidit organitzar uns Tallers de participació que tenen per objectiu contrastar i, sobretot, concretar les propostes urbanístiques previstes a l’Avanç del POUM per tal de disposar de pautes i idees que es puguin tenir en consideració durant la redacció del POUM.

S’han previst 5 tallers de participació, cadascun dedicat a una temàtica específica. Cada taller s’estructurà en tres subtemes de debat. Des de l’equip redactor del POUM s’ha elaborat aquest document que exposa, breument, els reptes i algunes propostes del POUM en relació als subtemes de debat de cada taller. Aquest document és un punt de partida a partir del qual els participants al taller podreu fer les vostres aportacions.

PujarTALLERS

S’han previst 5 Tallers de participació, cadascun dedicat a una temàtica específica:

 • Taller 21/05/15 | Taller núm. 1 - Mobilitat i infrastructures.

  Lleida en l’eix mediterrani i porta de l’eix de l’Ebre. Mobilitat sostenible, alternatives a l’esquema viari proposat. Pacificació de la primera ronda com a estructuradora d'un nou model per viure al Centre Històric. Estructura de vials de vianants i per a bicicletes. Aparcaments dissuasius, xarxes de transport públic i intermodalitat.

 • Taller 28/05/15 | Taller núm. 2 - Promoció econòmica industrial, comercial i turística.

  Model d'implantació del teixit productiu. Reforç de les relacions i sinèrgies Gardeny i el nou sòl industrial. Incorporació de Lleida dins la xarxa productiva del corredor Mediterrani. Lleida com a frontissa de l’eix de l’Ebre. La defensa del model tradicional de comerç local i la implantació de noves formes de comerç. La imatge urbana i els valors turístics de la ciutat i el territori.

 • Taller 04/06/15 | Taller núm. 3 - Territori i desenvolupament urbà.

  L'Horta de Lleida: potencialitats de les relacions ciutat-sòl no urbanitzable altament consolidat. Usos i activitats per potenciar el valor agrícola. Com es veu la Ronda Verda? Què hi esperem trobar i com la podem fer atractiva?. L’articulació de l’entorn territorial proper, territori amb xarxa. Les característiques singulars del nostre entorn i del paisatge.

 • Taller 11/06/15 | Taller núm. 4 - Medi ambient i sostenibilitat.

  El mecanismes del planejament urbanístic com a eina per a garantir la sostenibilitat ambiental i l’estalvi energètic. Àmbits d‘interès ambientals en els espais oberts i a l’interior de la ciutat consolidada. La utilització temporal dels terrenys urbans i urbanitzables lliures d’edificació. La protecció i posada en valor dels béns d’interès patrimonials, ambientals i paisatgístics.

 • Taller 18/06/15 | Taller núm. 5 - Habitatge, cohesió i qualitat de vida.

  Rehabilitació i optimització de la ciutat consolidada. Criteris per una ordenació i una gestió urbanística sostenible. Dinamització del Centre Històric i dels altres barris i nuclis històrics. Operacions de reestructuració, renovació i rehabilitació del teixit urbà. Els sòls urbanitzables com a recuperadors dels sòls urbans històrics. La dotació i distribució dels espais verds i dels equipaments.

Totes els tallers es duran a terme a les instal·lacions de l'Escola d'Art Municipal Leandre Cristòfol situada al carrer La Palma, 12 de Lleida.

Aquests tallers, que es realitzaran un cop per setmana, s’iniciaran el dijous 21 de maig de 2015 i a partir de llavors, de manera successiva, cada dijous fins al 18 de juny. A través d’aquest web i d’altres canals de comunicació es concretarà el procediment d’inscripció per poder-hi participar.

Els tallers tindran una durada aproximada de 3 hores,i utilitzaran mètodes de deliberació, primant la reflexió, l'intercanvi de punts de vista i la detecció d'elements de consens i dissenys.

Consulteu aquest document per conèixer els objectius i el funcionament més detallat dels tallers.

PujarFORMULARIS D'INSCRIPCIÓ ALS DIFERENTS TALLERS

A continuació trobareu els formularis mitjançant els quals podeu fer la inscripció als diferents tallers:

 • Enllaç cartografia Taller núm. 1 - Formulari d'inscripció al taller del dia 21 de maig   Inscripció tancada

 • Enllaç cartografia Taller núm. 2 - Formulari d'inscripció al taller del dia 28 de maig   Inscripció tancada

 • Enllaç cartografia Taller núm. 3 - Formulari d'inscripció al taller del dia 04 de juny     Inscripció tancada

 • Enllaç cartografia Taller núm. 4 - Formulari d'inscripció al taller del dia 11 de juny     Inscripció tancada

 • Enllaç cartografia Taller núm. 5 - Formulari d'inscripció al taller del dia 18 de juny     Inscripció tancada

Tots els tallers començaran a les 17.45 hores a les instal·lacions de l' Escola d'Art Municipal Leandre Cristòfol. Per obtenir més informació sobre com arribar-hi, podeu consultar el seu lloc web http://escoladart.paeria.cat .

PujarPROGRAMES INFORMATIUS DELS DIFERENTS TALLERS

A continuació trobareu els programes de cadasqun dels tallers de participació:


Aquests programes estan pensats com una breu introducció a la temàtica de cadasqun dels taller per tal que els assistens als tallers arribin als mateixos amb una reflexió previa.

PujarDocumentació relacionada amb els tallers

A continuació trobareu la documentació relacionada amb cadasqun dels tallers de participació:


Tota aquesta documentació ha de servir com a documents de suport relacionats amb els processos de debat dels tallers per tal que els assistents arribin als mateixos amb una reflexió previa.

PujarDocumentació complementaria

A continuació trobareu documentació complementaria d'utilitat per als tallers de participació:


Tota aquesta documentació ha de servir com a complement als documents de suport relacionats amb els processos de debat dels tallers.

PujarCONTACTE

Si teniu algun dubte sobre aquestes sessions o ens voleu fer arribar alguna documentació o comentari, podeu fer-ho a través d’aquesta adreça electrònica: poumlleida@paeria.cat.Pujar